Normas Del Foro - Xogadores e Corpo técnico - Foro Del Celta

Normas Del Foro

  • 0 Respuestas
  • 1253 Vistas

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

* Victor
  • *****
  • 351
* Victor
Normas Del Foro
« en: Julio 08, 2021, 08:34:14 »

NORMAS DE PARTICIPACIÓN (galego)

1. O obxectivo destas regras é posibilitar unha convivencia no foro dende o respecto entre usuarios. O rexistro ou a simple participación no foro implica a aceptación destas normas na súa totalidade e sen reservas. Os administradores e moderadores poden ampliar, reducir e/ou modificar estas normas en calquera momento, se o consideran necesario.
2. ForodelCelta.com non se fai responsable dos comentarios publicados no foro. O usuario que os publicase é o seu único responsable.
3. Para o rexistro como usuario, requírese dunha conta de correo electrónico válida e permanente, á que se lle enviará un correo e se poderán enviar notificacións relacionadas ca participación no foro. É responsabilidade dos usuarios ter activa a conta que designasen a efectos de comunicacións. As notificacións que se fagan a esta consideraranse válidas, a non ser que previamente se notificase o cambio da mesma. Tamén é responsabilidade dos usuarios abrir as notificacións que se lles fagan polo sistema de mensaxería privada interna do foro.
4. En ningún caso se permitirá a participación no foro con fins promocionais ou de publicidade.
5. O foro ten como principal obxectivo informar e debatir temas relacionados co RC Celta e servir como punto de encontro a siareiros celestes, polo que hai certos temas que están prohibidos: pornografía, violencia, discursos de odio, xenofobia e calquer outro tema así considerado polos moderadores e administradores do foro.
6. As discusións sobre temas políticos no foro permitiranse soamente nos fíos abertos para este fin na sección de off-topic e na medida que non xeneren enfrentamentos entre usuarios. Nestos fíos extremarase o respecto e seguiranse especialmente todas as indicacións que se den dende a moderación do foro. En ningún caso está permitido trasladar as polémicas que se formen nestes fíos a outros lugares do foro.
7. Se es fan doutro equipo, serás ben recibido no foro sempre que teñas en conta onde te atopas e respectando estas reglas e, sobre todo, ao Real Club Celta de Vigo e a súa afección.
8. Os moderadores do foro teñen o papel de interpretar as normas e de facer cumplir as mesmas, polo que os usuarios teñen a obriga de seguir as súas indicacións. O seu funcionamento será colexiado e a súa designación farase entre usuarios xa rexistrados no foro.
9. En ningún caso se tratarán cuestións de administración e moderación no propio foro. Deberán facerse por privado ou, en casos excepcionais, no fío aberto a tal efecto polos administradores ou moderadores na sección de "Suxerencias".
10. Os moderadores velarán porque as discusións estén dentro dos límites da web. Esta norma afecta íntegramente ás publicacións dos usuarios, os seus apodos e avatares. Poderán editar, mover, fusionar, dividir, bloquear, eliminar ou pechar calquera mensaxe ou tema sen previo aviso e en calquera momento se o estiman oportuno. Tamén poderán realizar solicitudes ós usuarios que deberán ser atendidas e restrinxir o acceso ó foro temporal ou definitivamente, segundo o disposto nestas mismas normas.
11. Os usuarios rexistrados no foro teñen dereito a:
a) Participar e publicar mensaxes nas diferentes seccións.
b) Crear novos temas.
c) Publicar mensaxes de resposta.
d) Crear enquisas
e) Usar o servizo de mensaxería privada entre usuarios.
f) Publicar imaxes nas súas mensaxes e usar un avatar que cumpra as normas de uso.
Os usuarios rexistrados teñen a obriga de:
a) Repectar ós demais usuarios, administradores ou moderadores, coidando expresarse e comunicarse cortesmente, evitando expresións tácitas, vulgares e sucias.
b) Non se tolerarán insultos, descalificacións, desprezos, falsas acusacións, burlas molestas, recriminacións inxustificadas ou calquera outra forma de actitude que poida ofender a outros usuarios. Non se tolerará en ningún caso o troleo.
c) Está prohibido publicar mensaxes e fíos que insulten a persoas ou entidades, ou lancen rumores que poidan entenderse como insultos, calumnias e difamacións.

d) Non se permite publicar mensaxes ou intervir dende máis dunha conta por usuario, salvo casos de pérdida de contrasinais e abandono da anterior. Nestes casos o usuario, ó rexistrarse, deberá informar de tal circunstancia.
e) Está prohibido realizar publicidade de bens, productos, sitios web, etc. (excepto páxinas personais sen ánimo de lucro ou relacionadas co foro ou tema). Non é aceptable promocionar productos ou servizos ou facer uso comercial do foro sen o permiso expreso dos administradores.
f) Está prohibido publicar o mesmo post varias veces no mesmo ou diferente foro e/ou repetir sistemáticamente o mesmo tema.
g) Está prohibido ignorar os requisitos dos moderadores ou administradores por cuestións relacionadas co foro.
h) Prohíbese a publicación de cualquer contido ilegal, que vulnere dereitos de autor ou de propiedade intelectual.
12. Nos casos de incumplimento das normas, ademais de editar mensaxes e advertir ó usuario, os moderadores poderán suspender ou restrinxir o dereito de acceso ó foro dos usuarios de forma temporal ou definitiva, dependendo da gravidade e reiteración da infracción. Non se permitirá o rexistro de novos usuarios cuxa finalidade sexa burlar unha prohibición de acceso definitivo a unha conta anterior.NORMAS DE PARTICIPACIÓN (castellano)
1. El objetivo de estas reglas es posibilitar una convivencia en el foro desde el respeto entre usuarios. El registro o la simple participación en el foro implica la aceptación de estas normas en su totalidad y sin reservas. Los administradores y moderadores pueden ampliar, reducir y/o modificar estas normas en cualquier momento, si lo consideran necesario.
2. Forodelcelta.com no se hace responsable de los comentarios publicados en el foro. El usuario que los haya publicado es su único responsable.
3. Para el registro como usuario, se requiere una cuenta de correo electrónico válida y permanente, a la que se enviará un correo y se podrán enviar notificaciones relacionadas con la participación en el foro. Es responsabilidad de los usuarios tener activa la cuenta que hayan designado. Las notificaciones que se hagan a la misma se considerarán válidas, a no ser que previamente se haya notificado el cambio de la misma. También es responsabilidad de los usuarios abrir las notificaciones que se les hagan por el sistema de mensajería privada interna del foro.
4. En ningún caso se permitirá la participación en el foro con fines promocionales o de publicidad.
5. El foro tiene como principal objetivo informar y debatir temas relacionados con el RC Celta y servir como punto de encuentro a seguidores celestes, por lo que hay ciertos temas que están prohibidos: pornografía, violencia, discursos del odio, xenofobia y cualquier otro tema así considerado por los moderadores y administradores del foro.
6. Las discusiones sobre temas políticos se permitirán únicamente en los hilos abiertos para ello en la sección de off-topic y en la medida en que no se generen enfrentamientos entre usuarios. En estos hilos se extremará el respeto y se seguirán especialmente todas las indicaciones que se den desde la moderación del foro. En ningún caso está permitido trasladar las polémicas que se formen en estos hilos a otros lugares del foro.
7. Si eres fan de otro equipo serás bien recibido, siempre que tengas en cuenta dónde te encuentras, respetando estas reglas y, sobre todo, al Real Club Celta de Vigo y su afición.
8. Los moderadores del foro tienen el papel de interpretar las normas y de hacer cumplir las mismas, por lo que los usuarios tienen la obligación de seguir sus indicaciones. Su funcionamiento será colegiado y su designación se hará entre usuarios ya registrados en el foro.
9. En ningún caso se tratarán cuestiones de administración y moderación en el propio foro, deberán hacerse por privado o, en casos excepcionales, en el hilo abierto al efecto por administradores o moderadores en la sección de "Sugerencias".
10. Los moderadores velarán porque las discusiones estén dentro de los límites de la web. Esta norma afecta íntegramente a las publicaciones de los foreros, sus apodos y avatares. Podrán editar, mover, fusionar, dividir, bloquear, eliminar o cerrar cualquier mensaje o tema sin previo aviso y en cualquier momento si lo estiman oportuno. También podrán realizar solicitudes a los usuarios que deberán ser atendidas y restringir su acceso al foro temporal o definitivamente, según lo dispuesto en estas mismas normas.
11. Los usuarios registrados del foro tienen derecho a:

a) Participar y publicar mensajes en las diferentes secciones.

b) Crear nuevos temas.

c) Publicar mensajes de respuesta.

d) Crear encuestas

e) Usar el servicio de mensajería privada entre usuarios.

f) Publicar imágenes en sus mensajes y usar un avatar que cumpla con las normas de uso del foro.

Los usuarios registrados tienen la obligación de:

a) Respetar a los demás usuarios, administradores o moderadores, cuidando expresarse y comunicarse cortésmente, evitando expresiones tácitas, vulgares y sucias.

b) No se tolerarán los insultos, descalificaciones, desprecios, estallidos de tono, falsas acusaciones, burlas molestas, recriminaciones injustificadas o cualquier otra forma de actitud que pueda ofender a otros usuarios. El troleo en ningún caso se tolerará.

c) Está prohibido publicar mensajes e hilos que insulten a personas o entidades, o lancen rumores que puedan entenderse como insultos, calumnias y difamaciones.

d) No se permite publicar mensajes o intervenir desde más de una cuenta por usuario, salvo casos de pérdida de contraseñas y abandono de la anterior. En esos casos, el usuario al registrarse deberá informar de tal circunstancia.

e) Está prohibido realizar publicidad de bienes, productos, sitios web, etc. (excepto páginas personales sin ánimo de lucro o relacionadas con el foro o tema). No es aceptable promocionar productos o servicios o hacer uso comercial del foro sin el permiso expreso de los administradores.

f) Está prohibido publicar el mismo post varias veces en el mismo o diferente foro y / o repetir sistemáticamente el mismo tema.

g) Se prohíbe ignorar los requisitos de los moderadores o administradores por cuestiones relacionadas con el foro.

h) Se prohíbe la publicación de cualquier contenido ilegal, que vulnere derechos de autor o de propiedad intelectual.

12. En casos de incumplimiento de las normas, además de editar mensajes y advertir al usuario, los moderadores podrán suspender o restringir el derecho de acceso al foro de los usuarios registrados. Estas prohibiciones de acceso podrán acordarse de forma temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad y reiteración de la infracción. No se permitirá el registro de nuevos usuarios, cuya finalidad sea burlar una prohibición de acceso definitivo a una cuenta anterior.
« Última modificación: Febrero 05, 2023, 11:05:57 por Victor »

 

Apoya nuestro foro haciendo tus compras en Amazon a través de nuestro enlace afiliado.

Comprar en Amazon

*Recibimos una comisión por cada compra realizada a través de este enlace. Estos fondos se utilizan para cubrir los gastos del foro y ayudar a mantenerlo activo.